{"total":403,"stores": [ {"name":"Showroom","web_address":" 449 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.169724783681!2d105.7771846148827!3d20.985832586021626!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134533486bd149b%3A0x240b82ee8f822f9e!2zNDQ5IFBo4buRIFRoYW5oIELDrG5oLCBQLiBN4buZIExhbywgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1536327428856","district_code":"HADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":" Kho cấp ","web_address":" Tiểu khu 1 - Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29819.90126888378!2d105.50188047836835!3d20.892691202638243!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313444158b91a7c5%3A0x58889b6f6f1bb396!2zdHQuIEzGsMahbmcgU8ahbiwgTMawxqFuZyBTxqFuLCBIb2EgQmluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1536634865578 ","district_code":"LUONGSON","province_code":"HOABINH"} ] }